خدمات مسافرتی و گردشگری رایگان

اسامی برندگان خدمات مسافرتی و گردشگری

عزیزانیکه جلواسمشان ستارداررایگان برندشدند

عزیزانی که مکه برنده شدند

1- حسین خسروانی تهران....                            26****9125

2- هادی تقویان.اهواز ...                                   36****9365

3- حسین کارگر.بوشهر...                                  03****9178

4- زینب الواری.اردبیل                                       22****9145


عزیزانی که کربلا وسوریه برنده شدند


1- ناهید فخریان.نیشابور..                                 51****9158

2- مرتضی مردی اراک***                                 58****9187

3- الهه بهروز بیرجند                                         69****9361

4- عفت یاسی بیرجند....                                  21****9364

5- اکرم اسدی مشهد ....                                  60****9151

6- شهربانوسادات رفایی مشهد..                       67****9375

7- فاطمه قیاسی لارستان                                 57****9383

8- علی درتومی بجنورد                                     93****9378

9- فاطیما باقری بهشهر.                                    98****9383

10- مریم دهقانی هشترود                                46****9359

11- زهره شکیب بوشهر                                    24****9173

12- مژگان عزیزی کرمانشاه                                02****9353

13- زهرا دریجانی بم ..                                     87****9375

14- مهدی احمدی قرایی مشهد                          78****9158

15- صغری کامران شیراز نیریز                             90****9171

16- اصغر رنجبران شیراز                                    22****9176

17- محمد وطن خواه میبد                                 77****9394

18- فرشيد پناهنده میمه                                   15****9398

19- علیرضا نهری میبد                                      88****9388

20- ایمان خوبان میمه                                       40****9395

21- صغري فتحی میمه..                                   86****9139

22- محسن صادق میبد                                    77****9133

23- محمد رضا اعراب میبد                                 26****9132

24- فرشيد پناهنده میمه.                                  79****9367

25- مهران محمدی میبد                                    89****9131

26- داود اسد میمه..                                         46****9360

27- محمد زنگنه چابهار***                               95****9385

28- سارا ریاحی قم***                                    02****9368

29- امید جمالی میمه                                      53****9379

30- مهدی وطن خواه میبد.                                04****9132

31- حسین جعفری تهران***                            25****9378

32- میلاد مامایی میمه                                     94****9375

33- امین صادقی میمه                                      32****9132

34- محمدملازاده مشهد                                    78****9155

35- شادی شکوهی تهران                                 78****9380

36- ربابه مرادی تهران                                       17****9127

37- خانم باقریتهران...                                      15****9195

38- هانیه نقاشتهران                                        51****9379

39- اکرم کریم زاده ارانیتهران                             16****9127

40- معصومه غندالیتهران                                  24****9127

41- افسانه چرخی پیکانتهران                            90****9124

42- حامد حسنعلیتهران                                   46****9398

43- مریم کابلیتهران                                        63****9196

44- فریده جوکارتهران                                        99****9126

45- مریم جوکارتهران                                         97****9387

46- سعیدرستمتهران                                        56****9196

47- زهراخالصیانتهران                                       74****9361

48-      امانیتهران                                          97****9196

49- زهراچراغیتهران ***                                  02****9357

50- مسلم محمود ابادیتهران***                       55****9396

51- سکینه فخریان زاده نیشابور                          34****9153

52- سید علی پارسازاده اراک                            82****9189

53- فرزانه شهباز مشهد                                    42****9352

54- زهرا صدیقی مشهد                                    13****9397

55- شقایق قاسمی اراک                                  00****9183

56- راحله شاهسونی شیراز                              56****9176

57- مهذی قلی پور مشهد                                  86****9363

58= ناصر عشقی یونسی مشهد                        46****9385


عزیزانی که مشهد مقدس برنده شدند


1- خانم احمدی تهران....                                    97****9194

2- اسماعیل ابراهیمی عرب تهران...                    07****9192

3-حامد جبراییلی تبریز                                      72****9147

4- حامد دهقانزاده میمه***                              78****9198

5- امید نیکونژاد میمه....                                     37****9355

6- مهدی زمانی میمه....                                   77****9130

7- حامد دهقانزاده میمه                                    48****9136

8- مرتضی عزیزی تهران...                                  47****9197

9- زینب چزانی تهران                                        76****9196

10- وحید عبدلی کرج....                                    68****9358

11- فاطمه مرادی تهران                                     38****9198

12- مهدی داد خواه تهران..                                 05****9375

13- پروین رنجبران تهران                                    61****9372

14-           رمضانی تهران                                 30****9366

15- اقای رستمی تهران...                                  18****9197

16- غلامرضا جوکار تهران                                   25****9124

17- محمد مسافر میمه....                                 65****9368

18- علی توکلی میمه                                       79****9363

19- زهره میرکی میمه....                                   69****9380

20- عباس سیلزاده میمه....                               17****9363

21- رامین شکری پور میمه..                              32****9133

22- مسلم محمد پور اراک***                           58****9187

23- محمد مهدی قربانزاده میمه....                      48****9368

24- ابوالفضل یوسفی تهران                               02****9190

25- غلامرضا رحیمی زیناب تهران                        35****9194

26- راحله حیدری تهران                                     39****9393

27- موسی بهارلو قزوین***                               14****9368

28- محسن بید مشک تهران                               48****9193

29- کبری نقوی تهران                                       62****9193

30- مریم رحیم زاده تهران..                                 68****9124

31- فرشته قره راغی تهران                                39****9369

32- عفت فخریان تهران..                                    75****9156

33- پروانه جوکار تهران...                                    34****9197

34- مریم باقری تهران                                       91****9392

35- زهرا مظاهری تهران                                    46****9193

36- سید محمد معین موسویزاده میمه                98****9132

37- یونس راعی میمه                                      78****9357

38- حسین کاشانی میمه                                 89****9397

39- سجاد خبازه میمه                                      20****9133

40- محسن زینعلی میمه                                  10****9352

41- پیمان طلایی میمه                                     36****9132

42- مهدی سلیمی میمه                                  26****9134

43- مهدی وطن خواه میمه                                08****9378

44- محسن خدادای اصفهان.***                       98****9385

45- علیرضا مشرفی میمه                                 54****9378

46- فهیمه ایرانپور میمه                                     97****9393

47- حسین سپیانی میمه....                             21****9132

48- مرتضی مقدم میمه***                              47****9387

49- عصمت خالصیان تهران                                82****9192

50- الهام صادقی بویاغچی تهران.                       30****9389

51- شهلا صادقی بویاغچی تهران.                       26****9363

52- خدیجه صادقی بویاغچی تهران...                   39****9336

53- افسانه کلامی تهران...                                 84****9368

54- سعید حبیبی تهران.                                    18****9354

55- زینب ابراهیمی عرب تهران                            18****9109

56- خانم شراهی تهران....                                 25****9193

57- فاطمه علایی کرج...                                    30****9368

58- زهرا پهلوان کرج                                         89****9377

59- زهرا بختیاری تهران....                                  07****9193

60- محمد مغفرت میمه                                     86****9387

61- مهتا حسن زاده تبریز                                   57****9149

62- کوثر نظری تبریز                                         12****9194

63- سید احمد سیدپور لاهیجان                         03****9112

64- فاطمه موسوی اصفهان                                68****9135

65- اسدالله مشرفی میمه                                 22****9133

66- فائز رضایی اصفهان                                     72****9131

67- فاطمه امینی همدان.                                   34****9189

68- افسانه نقیبی پور دهلران                             84****9187

69- فاطمه نقیبی نیریز                                      78****9173

70- محمد رضا جعفری موغاری اردستان.              66****9387

71-معصومه کمری تهران...                                 10****9124

72- سجاد محمدی دولتسرا تهران..                       40****9125

73- خانم موذن تهران                                        74****9194

74- مهدی شفاعی شهریار                                86****9366

75- علی مزینانی تهران                                     28****9197

76- میر حسین موسوی قم                                59****9373

77- زهرا حلیمی قم                                         09****9127

78- روح الله رحیمی دماوند                                 53****9191

79- رضا احسانی تهران                                     73****9391

80- تابش نبی زاده تهران.                                   61****9199

81- پارساکرمی تهران.                                       25****9193

82- محمد صالحی تهران***                               00****9128

83- سکینه قدرتی شیراز***                              59****9178

84- حسین ایمانی تهران.                                   76****9128

85- سیدامین غیاثیان تهران..                               09****9351

86- ابوالفضل مشهدخانی ساوه                           98****9358

87- سمانهدزینلی کرج                                      38****9366

88- سکینه پرهیزگار تهران                                  56****9198

89- فاطمه جمشیدی اراک..                                30****9390

90- آیداشوندی کرج..                                        02****9198

91- مریم جوادی سمنان                                    83****9370

92- علیرضا منصوری تهران.                                 83****9124

93- رحیمیان تهران                                           24****9360

94- الهه الماسی تهران..                                    65****9195

95- سیده مژگان پرورش دزفول                            98****9358

96- حمید رضا یزدانی اصفهان                              71****9131

97- خدیجه اسمعیل بیکی توسرکان                      04****9187

98- حسین بادفر هرمزگان                                  92****9177

99- سمیه فرهادی فر قزوین                               35****9382

100- وحید کمیجانی اراک..                                 80****9189

101- سپیده پور صالحان بهبهان                            83****9364

102- منصور کاظمی قم***                                96****9122

103- غزال کیان تبریز...                                      73****9149

104- رامین طاهری گرگان                                  62****9355

105- سعید افغمی همدان***                            85****9184

106- فرشته تلیکانی تنکابن                               90****9384

107- عباس حسن نژاد گرگان..                           81****9367

108- محمد رضا خیری صائین تهران.                    10****9351

109- نور خانم برجی تهران                                48****9191

110- احسان خانی تهران...                               28****9358

111- حاجیه نقاش تهران...                                59****9198

112- آذرنور علیزاده تهران...                                81****9390

112- سودابه خیری تهران                                  25****9192

113- اکبر نور علینزادتهران.                                  45****9199

114- شیوا نور علیزاده تهران                                60****9329

115- ریحانه کاظمی تهران...                                38****9365

116- صونا عظیمی تهران                                    94****9128

117- سلطان امرودی تهران                                 87****9196

118- شهلا رستمی گرگان***                            36****9385

119- معصومه حسینزاده تهران                             10****9125

120- احسان خانی نیگجه تهران                           84****9355

121- معصومه لتکایی تهران                                 47****9198

122- علیرضا قدیمی لواسان.                               04****9368

123- زهرا بافکارتهران.                                       33****9354

124- حنانه صالح زاده زارع تهران                           41****9377

125- فاطمه رباطی تهران                                   23****9127

126- نجیبه کهی میانجی تهران                            51****9391

127- اعظم سیفی تهران.                                   89****9385

128- ربابه مرادی تهران                                      17****9197

129- سید قدر شفیعی تهران.                             54****9191

130- خانم رفیعی بوشهر.                                   66****9138

131- زهره دریجانی بم..                                     52****9384

132- میلاد جعفری بوشهر                                 80****9178

133- محمد کاویانی بروجنی بم                           44****9386

134- ریحانه کاویانی بروجنی بم.                          63****9391

135- محمد صدری اصفهان.                                35****9103

136- الهام امین کار اصفهان.                               00****9133

137- حسین ناظری گناباد                                  01****9379

138- عزیز رحمانی ارومیه نقده                            30****9359

139- علی احمدی اصفهان                                 49****9133

140- زهرا برادران سلماسی چالوس                    66****9396

141- الهام خداشاهی سمنان***                      66****9330

142- مریم مختاری تهران***                              98****9128

143- معصومه رجعتی کرمان.                              39****9335

144- مجتبی نیا تهران                                       70****9122

145- محمد باقر تاجیک حسین اباد تهران..            62****9127

146- رستم رستمی تهران                                  81****9127

147- میثم ازادی تهران                                       66****9199

148- رضا حسنعلی تهران                                   63****9126

149- وحید موسوی تهران.                                  35****9191

150- سعید رمیده کی تهران.                               21****9198

151- غلامرضا مهدوری تهران                               96****9192

152- بهنام عبدلی تهران...                                  23****9124

153- فرزانه جوکار تهران.                                    66****9196

154- لیلا رستمی تهران.                                    96****9124

156- مهدی پناهی تهران                                    47****9196

157- فاطمه سلیمانی تهران                                70****9354

158- داود فرجی تهران                                       35****9197

159- سکینه خالق زاده تهران                              86****9194

160- اکرم کابلی تهران                                      84****9193

161- صونا اکرمیه زابل***                                  45****9386

162- محسن زاهدیان سمنان***                         55****9125

163- حاجیه خانم محسنی اردبیل***                    86****9376

164- بدرالزمان رضا قلی قزوین.                            26****9127

167- فرهاد یوسفی تبریز                                   46****9141

168- سعیده سپهوند خرم اباد                             68****9161

169- عماد الدین مهرانی بابلسر.                          87****9127

170- سهیلا مزارعی کازرون.                               18****9171

171- فیروزه شیر دل اردبیل.                                45****9144

172- ارزو پدرام ایلام                                         84****9375

173- زهرا دریجانی بم                                       94****9381

174- محمد مهدی روحی همدان.                         19****9187

175- سکینه احمدوند خرم اباد***                        22****9384

176- فاطمه دریجانی بم.                                    86****9388

177- مریم دریجانی بم.                                      57****9383

178- زهرا الهائی بندرعباس                                68****9378

179-رضیه صدیقی بم.                                       67****9393

180- مریم بهنیا بهشهر.                                     29****9375

181- رضا کارگر گرگان                                       69****9194

182- باقر علی عسگری خیرابادی بافق.                  51****9134

183- محمد حسین جعفری رفسنجان.                    90****9133

184- امین رضا صدیقی دریجانی بم                       30****9383

185- مسعود سیاهپوش دزفول                            42****9369

186- لیلا تبری اراک***                                     00****9186

187- حسین دریجانی بم.                                   68****9376

188- مهدی چابک ساری.                                   09****9357

189- جاوید اصلی تهران                                     80****9391

190- مریم اردوخانی خوی                                  35****9147

191- هاشم درویشی بندرعباس                          51****9137

192- مریم روان شیراز                                       41****9175

193- فاطمه طایفه نجفقلی اهواز.                         03****9163

194- سونیا امامی تبریز                                     40****9395

195- الهام گودرزی بوشهر.                                 16****9177

196- ملیکا نظری میانه                                      53****9365

197- هدیه مرادخانی تبریز***                             08****9145

198- شایسته گرگی گناوه                                 85****9382

199- خانم کرمی تهران..                                    41****9127

200- فرهاد دلدار قم..                                        27****9126

201- خانم نیشابوری تهران                                 67****9375

202- لیلا بانویی تهران                                       02****9197

203- الهام جمال تهران                                      48****9394

204- محمود چراغی تهران                                  16****9197

205- علی حسین علی محمودی تهران                  53****9357

206- سید احمد میری تهران***                          55****9374

207- سید هاشم سید کریمی قم                        03****9368

208-مژگان مختاری تهران***                              02****9198

209- ایمان شاهواروقی تهران                              34****9109

210- داود نام اور تهران                                      61****9192

211- اسماعیل یسلیانی اصفهان                          26****9133

212-الهه حسین زاده گیلان                                 54****9370

213- صدیقه علیزاده تبریز                                    30****9148

214- مصطفی مبشر بابلسر                                84****9118

215- حسین ابراهیمی بوشهر                             57****9179

216- منظره حسینجانی اراک                               95****9183

217- صالح عنایتی اصفهان..                                21****9355

218- سوسن گل نژاد زرین دشت                         99****9178

219- رضا دریجانی بم                                        09****9132

220- امین رحیم آذر هشترود                               41****9370

221- امین محمد رحیم آذر هشترود                       20****9144

222- رضا دریجانی بم                                        17****9131

223- زینب دریجانی بم                                      94****9133

224- یلدا خاوند شیراز                                       33****9177

225- محمود قراباغی همدان                               23****9355

226- محمد شاهی اراک                                    61****9187

227- علیرضا زمرد کرمانشاه                                06****9188

228- شهسوار دریجانی بم                                 79****9397

229- مهدیه دریجانی بم                                     75****9132

230- نسیم نظر زاده زاهدان                                07****9397

231- زینب الله وردی تبریز***                              69****9145

232- محمد حسین شهرائی زنجان                       03****9127

233- ساناز منجزی اهواز                                    01****9378

234- محمد نیکی ملکی اراک***                         23****9187

235- فرهاد دلدار قم                                         77****9126

236- سهیلا مولایی تبریز                                   30****9147

237- فواد فارسی زاهدان                                   97****9390

238- صغری مولاولی کردستان                            31****9186

239- محمد خسروی لاهیجان                              22****9113

240- محمد خاضعی لرستان                               87****9163

241- عقیل ربیعی گناوه                                     21****9368

242- فاطمه باقری تبریز                                     49****9389

243- صدیقه علیزاده تبریز                                   68****9147

244- الهام اصلانی اصفهان                                 12****9137

245- سید باقرپارسازاده اراک..                             15****9183

246- شایسته گرگی گناوه                                 85****9382

247- مهسا بهاری شیراز...                                 35****9364

248- رضا ملازاده خرم اباد***                            58****9165

249- داود طیبی اراک                                        59****9188

250- ریحانه السادات پارسازاده اراک                    02****9374

251- کاظم علی امیدی اراک                              68****9189

252-افخم السادات سجادی معصومی اراک           93****9188

253- رحمان سمندری خسروشاهی                   25****9143

254- حسین قهرخانی اصفهان...***                  33****9135

255- عماد موحد تهران                                      00****9361

256- نقیب قلندری تهان                                    70****9357

257- رضا خزائی تهران                                      97****9356

258- اکرم پاو تهران                                           15****9371

259- زهرا بتولی قم                                         00****9361

260- اسماعیل بلوکی تهران                              20****9353

261- مجید صالحی تهران                                  80****9385

262- ام لیلا اینانلو بوئین زهرا                             26****9195

263- محمد مهدی رستمی گرگان***                 36****9378

264- مهتاب گودرزی اراک                                   90****9395

265- حسین قاسمی اراک                                 87****9392

267- ناصر کریم خانی اراک                                 43****9198

268- محمد علی کریم خانی اراک                       90****9198

269- مسلم بختیاری تهران***                          45****9193

270- اکرم تقی زاده کرج                                    76****9127

271- بهناز مغزز کور عباسلو تهران                       38****9374

272- روح الله گایینی قم                                    54****9127

273- مهین خوشدونی فراهانی تهران                   03****9365

274- وجیهه روستای یزد.                                   71****9137

275- زینب نوروزی منش کازرون ***                   93****9171

276- ساره مولایی تهران                                   04****9125

277- فاطمه قنبری تهران                                    29****9352

278- سمیه حسن پور گچساران                         54****9392

279- سجاد جوادی اصفهان                                58****9137

280- فریدون شاهسونی شیراز                           69****9176

281- سما صیادی اسلام اباد                              53****9383

282- زینب کهن شیرین شیراز                            19****9385

283- پروین اسماعیلی                                      55****9136

284- سید ابوالفضل میثاقی شمال                      74****9112

285- شادی شهرازاد تبریز                                  34****9356

286- فاطمه بهزادی بم                                      53****9135

287- وحیده شاهسونی شیراز                           28****9355

288- علی واعظی همدان                                 78****9397

289- مراد حسین باجلان اراک                            23****9183

290- امیر رضا بیات اراک                                    50****9189

291- مرضیه شایسته شیراز                              87****9173

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:5  توسط مهدی  |